Cad déarfa... dá scriosfainn an chláirseach? Nuala Ní Dhomhnaill

Niall O’Gallagher

Chaidh teudan mo chlàrsaich a thoirt bhuaipe

dh’fhàgadh mi gun phort no fonn no fuaim oirr’

is ged a bha mi balbh, na do chruaidheas

dh’iarr thu uaim ceòl.

Thug mi sùil mun cuairt ’son rud a shìnte

eadar mo chnàmhan, gach ribeag dhìblidh

sreinge, fuilt no feamad gus am fighte

lìon le mo bhròn.

Thòisich mi gu teabadach gach taifeid

a chuir mi air a’ chlàrsaich a tharraing

air ais ’s a leigeil gun cluinninn faram

a dhearbhadh mo bheò.

’S ann le spàirn a dh’fheuch mi air a gleusadh,

a’ ridhleadh ’s a’ teannachadh nan teudan,

ach dh’fhàilig orr’ an teinne a ghlèidheadh

– b’ eu-chòrdach a glòir.

Bu tu...a thug dhomh na tàirngean

is am fiodh às an d’rinneadh a’ chlàrsach

chaillte seo, mo mhallachd gum bu dàn dhomh

a cràdh air mo mheòir.

Niall O’Gallagher

Is scríbhneoir é Niall O’Gallagher