Maidir le LeabhairCOMHAR

Bunaíodh inphrionta foilsitheoireachta leabhar ag COMHAR ar an gcéad lá chun cur leis na féidearthachtaí a bhí ag scríbhneoirí a gcuid ábhar a fhoilsiú trí Ghaeilge. Tar éis scaithimh, athbhunaíodh é faoin teideal LeabhairCOMHAR ag deireadh 2009, chun nualitríocht agus nua-scríbhneoireacht na Gaeilge a fhorbairt agus a chur ar fáil don phobal. Tá sé mar aidhm ag LeabhairCOMHAR scríbhneoirí úra a earcú agus a chothú ar bhonn leanúnach.

Faoi láthair, foilsíonn LeabhairCOMHAR ábhar sna seánraí seo a leanas:

 • Prós (úrscéalta liteartha, úrscéalta comhaimseartha, splanfhicsean, ficsean eolaíochta, scéinséirí, gearrscéalta)
 • Pictiúrleabhair
 • Litríocht do pháistí
 • Litríocht do dhéagóirí
 • Úrscéalta do dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge
 • Saothair stairiúla/faisnéise

chomh maith le filíocht, drámaí, gearrscéalta agus ábhar eile ó am go ham.

Foilsíodh leabhair faoi na sraitheanna seo a leanas thar na blianta:

 • An Léamh Liteartha: Prós cruthaitheach ardchaighdeáin ó údair aitheanta
 • Guth Nua: Téacsanna liteartha do dhaoine fásta, scríofa ag scríbhneoirí úra
 • Doras Feasa: Leabhair stairiúla agus faisnéise
 • An Saol Óg: Pictiúrleabhair agus litríocht do pháistí
 • Saol agus Saothar: Beathaisnéisí acadúla
 • Téad na Filíochta: Cnuasaigh théamúla d’fhilíocht ó údair aitheanta
 • Foghlaimeoir Fásta: Úrscéalta do dhaoine fásta ag foghlaim na Gaeilge

Mar a thugann teideal an chomhlachta, ‘COMHAR’ le fios, bíonn comhoibriú agus comhpháirteachas, idir an scríbhneoir, riarthóirí agus na rannpháirtithe oibre go léir, mar chroílár an chomhlachta seo.

Cuireann LeabhairCOMHAR fáilte roimh scríbhneoirí samplaí de shaothair a chur chugainn: leabhaircomhar@comhar.ie

Stair LeabhairCOMHAR

1982-1990

Go dtí gur tugadh córas deascfhoilsitheoireachta isteach in oifig COMHAR is beag leabhar a foilsíodh. Sa bhliain 1982 agus an iris ag comóradh 40 bliain foilsíodh Scéalta as Comhar, rogha de na gearrscéalta a bhí ar Comhar ó bunaíodh an iris maraon le móreagrán comórtha Comhar 1942–82, ina raibh rogha de na hailt a foilsíodh san iris sa tréimhse chéanna. Caoilfhionn Nic Pháidín a chuir eagar ar an mhóreagrán agus Dónall Ó Móráin, Ceannasaí Gael Linn a scríobh an réamhrá. Thart faoi 1987 a tosaíodh ar ábhar na hirise a chur ar ríomhaire agus beartaíodh dul i mbun foilsiú leabhar chun leas níos mó a bhaint as. Caoilfhionn Nic Pháidín, ball de Bhord Stiúrtha COMHAR agus iar-eagarthóir na hirise, a bhí i mbun foilsiú na leabhar ag an tús. Cnuasach gearrscéalta Sceallóga leis an iriseoir Deaglán de Bréadún agus leabhar faoi shaothar Mháirtín Uí Chadhain An Dá Mháirtín le Diarmuid Ó Gráinne na chéad leabhair a foilsíodh faoin chóras nua. An t-aisteoir Mick Lally a sheol iad maraon le heagrán speisialta de Comhar faoi chúrsaí drámaíochta i mí Dheireadh Fómhair 1990.

1990í

Cuireadh cuid den saibhreas a bhí san iris ar fáil don phobal athuair le foilsiú An Chaint sa Sráidbhaile, rogha de na hailt a scríobh an t-iriseoir Breandán Ó hEithir do Comhar. Foilsíodh é i 1991, bliain tar éis do Ó hEithir bás a fháil. Agus Comhar ag comóradh an caoga bliain i 1992 foilsíodh Comhar: Innéacs 50 bliain, curtha le chéile ag Máire de Grás. Lean Caoilfhionn Nic Pháidín le cabhair Sheáin Uí Chearnaigh i mbun foilsiú leabhar COMHAR go dtí gur bhunaigh siad a gcomhlacht foilsitheoireachta féin, Cois Life, i 1995. Ar na leabhair eile a foilsíodh faoina stiúir bhí An Peann Coitianta cnuasach aistí a scríobh Liam Ó Muirthile don Irish Times agus dhá leabhar a bhain le stair Chonradh na Gaeilge, An Stad le Seán Ó Cearnaigh agus Máire de Buitléir, Bean Athbheochana le Mairéad Ní Chinnéide, a foilsíodh i 1993 mar chuid de chomóradh céad bliain Chonradh na Gaeilge.

Vivian Uíbh Eachach agus Liam Prút a ghlac cúram foilsiú na leabhar i 1996 agus baineadh leas arís as an saibhreas a bhí san iris chun Cion Fir: Aistí Thomáis Uí Fhloinn in Comhar agus Caithfear Éisteacht a fhoilsiú. Rogha na n-aistí léirmheastóireachta a scríobh Tomás Ó Floinn don iris faoin ainm cleite Flann Mac an tSaoir atá i Cion Fir. Tharla go bhfuair an t-údar bás maidin an lae a bhí an leabhar le seoladh. D’iarr a mhuintir ar COMHAR áfach dul ar aghaidh leis an seoladh agus ba í Aisling Nic Dhonnchadha a sheol. Cnuasach d’aistí a scríobh Máirtín Ó Cadhain ar Comhar atá i Caithfear Éisteacht agus foilsíodh iad i gcomhar le hIontaobhas Uí Chadhain.

2000í

Ag tús na mílaoise faoi stiúir lámh chalma Mhairéad Ní Chinnéide, chuir feidhmeannach Bhord na Leabhar Gaeilge in iúl do COMHAR go raibh bearna sa mhargadh maidir le hábhar a bheith ar fáil do dhaoine fásta ar theastaigh uathu feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus ar a chomhairle siúd chuir COMHAR tús le sraith d’Fhoghlaimeoirí Fásta. Fuarthas deontas ó Fhoras na Gaeilge chun cuid de na húrscéalta a thaifeadadh agus caiséad nó dlúthdhiosca a cheangal leo, rud a chuir go mór leis an díolaíocht. Ag an am sin freisin a thosaigh COMHAR ar leabhair do pháistí a fhoilsiú. Bhí ráchairt mhór ar an scéal véarsaíochta Seán agus a Chamán le Pádraig Ó Giollagáin agus Mike McCarthy, a sheol iar-uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Pádraig Mac Donncha. Cuireadh tús le sraith nua leabhar eolais, dar teideal Doras Feasa. Ba é An Ród Seo Romham, le Liam Mac Uistín (2007) an chéad leabhar sa tsraith. D'éirigh Máiréad Ní Chinnéide as cúram na leabhar sa bhliain 2007 tar éis an oiread sin scríbhneoirí úra a chothú.

Sa bhliain 2008, rinneadh atheagar ar Bhord Stiúrtha COMHAR agus an bhliain dar gcionn, faoi stiúir bheirt bhall den Bhord, Liam Mac Amhlaigh agus Ríona Nic Congáil, bunaíodh meitheal bheag chun dul i mbun na gcúraimí a bhain le foilsiú leabhar.

2010í

In 2010 tháinig Rún an Bhonnáin, úrscéal le Proinsias Mac a’ Bhaird sa tsraith Guth Nua, Saol an Mhadra Bháin, scéal do pháistí le Ríona Nic Congáil sa tsraith An Saol Óg agus an dara leabhar sa tsraith Doras Feasa Uachtaráin na hÉireann le Eithne Nic Eoin, a bhí díreach in am do thoghchán na huachtaránachta an bhliain dar gcionn.

D'fhoilsigh an mheitheal trí leabhar eile in 2011 agus le foilsiú Annála le Gréagóir Ó Dúill cuireadh tús le sraith nua, Téad na Filíochta, a bhfuil mar aidhm léi dánta ó fhilí aitheanta, a bhaineann le téama ar leith, a fhoilsiú. In 2012, foilsíodh Cnuasach Comhar 1982-2012, rogha de aistí, ailt agus agallaimh a foilsíodh san iris Comhar curtha in eagar ag Aisling Ní Dhonnchadha agus Regina Uí Chollatáin.

Tháinig deireadh le meitheal na leabhar in 2014 agus, le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge, ceapadh duine le dul i mbun ghnó na leabhar ar bhonn níos fadtéarmaí. Rinneadh forbairtí éagsúla maidir le foilsiú digiteach chomh maith agus foilsíodh dhá chlosleabhar, Nuair a Stadann an Ceol le Marie Whelton agus Rún an Bhonnáin le Proinsias Mac a’ Bhaird, in 2016. Foilsíodh meascán d’ábhar do dhaoine óga agus do dhaoine fásta araon, Dialann Emily Porter: An Jailtacht le Richie Conroy, maisithe ag Don Conroy agus Scéal Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge le Máiréad Ní Chinnéide san áireamh. Bhuaigh an dara húrscéal le Proinsias Mac a’Bhaird, Tairngreacht, an gradam Love Leabhar Gaeilge Irish Book of the Year ag na An Post Book Awards in 2019.

2020í

Cuireadh tuilleadh ábhar ar fáil do léitheoirí éagsúla (páistí, déagóirí, foghlaimeoirí fásta, daoine fásta). Bhuaigh Nár fhág ariamh mo chuimhne: seisear caomhnóirí Gaeilge as Maigh Eo, le Fionnuala Uí Fhlannagáin, Duais Leabhar Taighde na Bliana ACIS in 2020, ainmníodh An Dara Rogha le Celia de Fréine do ghradam Love Leabhar Gaeilge ag na An Post Irish Book Awards in 2022, agus ainmníodh roinnt leabhair eile do ghradaim fhoilsitheoireachta an Oireachtais i mblianta éagsúla (Dialann Emily Porter: Thíos Seal Thuas Seal, Inis Mara, Éanlaith Iarthuaisceart Thír Chonaill mar shampla).

In 2024, roghnaíodh Inis Mara le Tristan Rosenstock don leabhar Gaeilge do Lá Domhanda na Leabhar a bhí ar siúl ar an 7 Márta 2024.